Książki przychodów i rozchodów

Książki przychodów i rozchodów

Dla naszych klientów prowadzimy książki przychodów i rozchodów (KPiR). Stanowią one uproszczoną ewidencję księgową operacji gospodarczych. Księgujemy w nich:

  • przychody ze sprzedaży oraz pozostałe przychody
  • koszty prac badawczo-rozwojowych
  • wydatki w postaci wynagrodzeń oraz wszelkie inne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • wydatki związane z zakupem towarów, materiałów, usług itp.

Księgi prowadzimy w sposób elektroniczny. Wszelkie szczegóły dotyczące ich formy oraz przechowywania (mogą znajdować się one w siedzibie firmy lub w naszym biurze rachunkowym o czym należy powiadomić Urząd Skarbowy) ustalamy z klientem. Zawsze szukamy najbardziej uniwersalnych rozwiązań, które w pełni odciążą obsługiwane przez nas firmy.

 

Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów powinna być założona na samym początku roku podatkowego – 1 stycznia, lub z dniem rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Do jej prowadzenia zobowiązane są osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Prowadzić ją muszą również spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych. Ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów bądź też operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym, nie mogą przekroczyć równowartości 2 000 000 euro w walucie polskiej. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, wówczas konieczne jest prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.