Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i wykorzystujesz w niej środki trwałe, musisz pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji tych składników majątku. Ewidencja środków trwałych jest niezbędna do prawidłowego obliczania odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszty uzyskania przychodów. W tym wpisie dowiesz się, jak zidentyfikować, ująć i amortyzować środki trwałe.

Czym są i jak zidentyfikować środki trwałe?

Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, które są własnością lub współwłasnością podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, mają przewidywany okres używania dłuższy niż rok i są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy.

Aby prawidłowo ująć środki trwałe w ewidencji, należy je zidentyfikować według klasyfikacji środków trwałych (KŚT), która jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Klasyfikacja ta zawiera kody i nazwy grup oraz podgrup środków trwałych, a także stawki amortyzacyjne dla każdej z nich.

Dokumentacja i amortyzacja środków trwałych

Dokumentacja jest niezbędnym elementem prowadzenia ewidencji środków trwałych. Należy sporządzić i przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące nabycia, likwidacji czy przekształceń środków trwałych. W przypadku nabycia istotne jest posiadanie dokumentów potwierdzających cenę zakupu oraz datę wprowadzenia do użytkowania. W przypadku likwidacji wartościowego środka trwałego konieczne jest sporządzenie protokołu, który potwierdzi zasadność tego działania.

Amortyzacja środków trwałych polega z kolei na dokonywaniu odpisów od ich wartości początkowej w celu uwzględnienia ich zużycia i utraty wartości w czasie. Odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i zmniejszają podstawę opodatkowania. 

Aby poprawnie prowadzić ewidencję środków trwałych, należy znać definicję i klasyfikację tych składników majątku, umieć je ująć w ewidencji i amortyzować zgodnie z wybraną metodą. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu ewidencji środków trwałych lub innych usług księgowych, skorzystaj z oferty biura rachunkowego w Toruniu – Dobre biuro rachunkowe FLIS.